16.08.2011

Informacja dla osób posiadających uprawnienia do rad nadzorczych

Urząd Miasta Oświęcim zamierza stworzyć bazę danych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Gminy Miasto Oświęcim, spełniających wymogi określone w art.10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 – tekst jednolity).
Mieszkańcy miasta zainteresowani ujęciem w bazie danych mogą składać aplikacje w Urzędzie Miasta w Wydziale Nadzoru, Kontroli i Analiz.

Urząd Miasta Oświęcim zamierza stworzyć bazę danych osób zainteresowanych pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Gminy Miasto Oświęcim, spełniających wymogi określone w art.10a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 – tekst jednolity).
Mieszkańcy miasta zainteresowani ujęciem w bazie danych mogą składać aplikacje w Urzędzie Miasta w Wydziale Nadzoru, Kontroli i Analiz.

Aplikacja powinna zawierać: CV, kserokopię dyplomu złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów tworzenia bazy danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
Jednocześnie informuje się, że ujęcie w bazie danych nie gwarantuje powołania na członka rady nadzorczej spółek miejskich.