27.06.2011

Informacja dla przedsiębiorców

Od 1 lipca 2011 roku rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl/ ).
Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).
Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz, prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do 31 grudnia 2011 r. w zakresie wpisów nie przeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz, prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.Obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 (publikowany w CRD ePUAP) w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Od 1 lipca 2011 roku rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl/ ).
Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).
Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz, prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do 31 grudnia 2011 r. w zakresie wpisów nie przeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz, prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.Obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 (publikowany w CRD ePUAP) w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Przedsiębiorca dokonujący pierwszego wpisu lub przedsiębiorca, którego wpis przeniesiono do CEIDG (w przypadku zmian wpisu, wykreślenia lub zawieszenia  i wznowienia działalności) będzie miał możliwość:
– złożyć wniosek w CEIDG przez Internet podpisując go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisze podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP,
– wypełnić wniosek on-line w CEIDG, wydrukować i przynieść do gminy (w przypadku braku podpisu elektronicznego). Urzędnik odnajduje wniosek po kodzie w CEIDG,
– złożyć osobiście lub pocztą listem poleconym (podpis potwierdzony przez notariusza) wniosek o wpis do CEIDG na formularzu papierowym pobranym w urzędzie gminy. Wtedy gmina przekształci go w formę dokumentu elektronicznego.
Minister Gospodarki zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji właściwej gminy, aby stan był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.