04.05.2022

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POBYTU OBYWATELI UKRAINY

Informacja

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 (tj. obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach w/w świadczenia pieniężnego, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm/.

Świadczenie wypłacane jest z dołu za dni udzielonego zakwaterowania z wyżywieniem.

Wnioski o w/w świadczenie przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych, mieszczącym się w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.

 

Obsługa Stron:

Poniedziałek 9:00-14:00
Wtorek 10:00-17:00
Czwartek 9:00-14:00
Piątek 9:00-13:00

Formularz karty osoby przyjętej do zakwaterowania

Oświadczenie dodatkowe

Formularz wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

 

Інформація

На підставі ст. 13 закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України в звязку з озброєним конфліктом на території цієї країни (ж.з. від 2022 р. поз. 583 зі зм.) кожному субєктові, зокрема особі фізичній, що провадить домашнє господарство, яка забезпечить житлом та харчуванням громадян України, про яких йдеться в ст. 1 п. 1 (тобто громадян України, які прибули на терени Республіки Польща з України в звязку з військовими діями, що проводяться на території цієї країни, а також громадян України, що мають Карту Поляка, які разом з найближчою родиною з приводу цих військових дій приїхали на територію Республіки Польща), грошова компенсація на таку заяву може бути призначена не більше, ніж за 120 днів проживання.

Грошова компенсація виплачується заднім числом за ті дні, коли було надано житло та харчування, згідно з інструкціями, 60 днів для субєкту рахуються від дня заселення першої особи.

Заяви на отримання вищезазначених компенсацій приймаються в Міському Центрі Соціальної Допомоги в Освенцимі у Відділі Сімейних Виплат та Справ Аліментів, який знаходиться в Освенцимі на вул. Партизантув 1 (ul. Partyzantów 1).

Обслуга Заявників:

Понеділок 9:00 — 14:00

Вівторок 10:00 — 17:00

Четвер 9:00 — 14:00

Пятниця 9:00 — 13:00