15.12.2016

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

 

 

W skład Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 2 i 7 ustawy o rewitalizacji, wchodzą przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) ankiety dostępnej na stronie Urzędu Miasta Oświęcim, 

b) zbieranie uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27,28,

c) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany będzie w Biurze Rozwoju Miasta tut. Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27, 28 lub wysyłanych na maila: brm@um.oswiecim.pl