08.07.2016

informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświęcim, dnia 5 lipca 2016r.

INFORMACJA
Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie:
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU WYZNACZONEGO POD PRZEBIEG INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500/MOP 5,5 MPa
W MIEŚCIE OŚWIĘCIM
została podjęta Uchwała Nr XXII/421/16 przez Radę Miasta Oświęcim w dniu 25 maja 2016 r. uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.

Oświęcim, dnia 5 lipca 2016r.

INFORMACJA
Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie:
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU WYZNACZONEGO POD PRZEBIEG INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500/MOP 5,5 MPa
W MIEŚCIE OŚWIĘCIM
została podjęta Uchwała Nr XXII/421/16 przez Radę Miasta Oświęcim w dniu 25 maja 2016 r. uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.