07.12.2017

Informacja o uchwaleniu planu miejscowego przy ul. Zwycięstwa

Oświęcim, dnia 5 grudnia 2017r.

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405) informuję, że w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu (obejmującego działkę nr 3382)
w dniu 25 października 2017 roku została podjęta uchwała Nr XLII/784/17 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.

Oświęcim, dnia 5 grudnia 2017r.

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405) informuję, że w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu (obejmującego działkę nr 3382)
w dniu 25 października 2017 roku została podjęta uchwała Nr XLII/784/17 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu. 
 

Font Resize
Contrast