14.06.2016

Informacja o uchwaleniu planu miejscowego

Oświęcim, dnia 9 czerwca 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.77.66.2015.II

INFORMACJA

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) informuję, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej w dniu 27 kwietnia 2016 roku została podjęta uchwała Nr XXI/407/2016 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania.

Oświęcim, dnia 9 czerwca 2016r.

Znak sprawy:
GA.6721.77.66.2015.II

INFORMACJA

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) informuję, że w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej w dniu 27 kwietnia 2016 roku została podjęta uchwała Nr XXI/407/2016 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania.