07.03.2022

Informacja o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

Oświęcim, dnia 7 marca 2022 r.

INFORMACJA

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 roku Rada Miasta Oświęcim podjęta uchwałę Nr XLV/733/22 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim.

Z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: oswiecim.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Link do SUIKZ