16.03.2017

Informacja o uchwaleniu studium

 

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353 z póź. zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim
w dniu 22 lutego 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.
 

 

Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo­wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353 z póź. zm.) Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w sprawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim
w dniu 22 lutego 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, prognozą oddziaływania na środowisko oraz informacją o udziale społeczeństwa w sporządzaniu wyżej wymienionych dokumentów, o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, można się zapoznać w Urzędzie Miasta Oświęcim (32 – 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu.