22.03.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację zadania pn. „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji bazy azbestowej dla Miasta Oświęcim wraz z wprowadzeniem zmian w bazie azbestowej”