04.06.2012

Informacja Prezydenta Miasta

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Urząd Miasta Oświęcim , wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim – miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą: BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. BATOREGO DO UL. JAGIEŁŁY planowanej do realizacji w powiecie oświęcimskim, w mieście Oświęcim.

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Urząd Miasta Oświęcim , wypełniając zadania zarządcy dróg gminnych na terenie gminy Oświęcim – miasto, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą: BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. BATOREGO DO UL. JAGIEŁŁY planowanej do realizacji w powiecie oświęcimskim, w mieście Oświęcim.

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenie niniejszej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim.

Urząd Miasta Oświęcim informuje ponadto, że:
1. Stosownie do art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasileniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, o której mowa w art. 39 ust.7a ustawy o drogach publicznych, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszt wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom,
3. Stosownie do art.39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępnione za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7f ustawy o drogach publicznych.
 

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta
Janusz Chwierut