24.05.2013

IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE IV  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XXVIII/521/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia
24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 24 maja 2013 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

OGŁOSZENIE IV  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz uchwały Nr XXVIII/521/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia
24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013".

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 24 maja 2013 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

I . Rodzaj zadań, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Nr 
Nazwa, warunki i termin realizacji zadania
Kwota
1.
Ochrona i promocja zdrowia:
a) Podniesienie jakości opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej.

Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim i dla mieszkańców Oświęcimia,
Podmiot realizujący zadanie winien posiadać wykwalifikowaną kadrę i lokal przystosowany do świadczenia opieki na chorymi w terminalnej fazie choroby.
Termin: od czerwca do października  2013 r.
22.895,00

razem
22.895,00

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do podmiotów uprawnionych,  mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają
się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełnić wszystkie n/w warunki:
 prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim,
 posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy pochodzący z innych źródeł,
 dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
 przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 nie posiadają  zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także  podatków  oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z p. zm.).

3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Rocznym programie współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2013”.

4. W związku z udzieleniem dotacji Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania w przypadku dotacji w kwocie 100.000 zł i powyżej.

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uwaga!
w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,

Wzór oferty dostępny jest na:
na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 10

b) załączniki do oferty  (obowiązkowe):
– kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany); Wypis z ewidencji  powinien wskazywać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. W innym przypadku należy dołączać statut.
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta(-ów) (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia

2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji
1. Koszty, które nie mogą być pokrywane w ramach dotacji miasta Oświęcim w 2013 r.:
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.

2. Wynagrodzenie za obsługę księgową – związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania – może być pokryte w wysokości nie większej niż 2% z kwoty udzielonej dotacji.

3. Złożenie oferty
Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, pok. 1 lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.
Oferty  przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Koperta powinna być oznaczona: 
nazwą organizacji lub pieczęcią
dopiskiem “DOTACJE MIASTA OŚWIĘCIM 2013" 
 
4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim:
zadania 1 : Dorota Steczek, Iwona Szczerbic tel. 33 842 93 10,

 

IV.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.

1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Oświęcim, powoływany decyzją Prezydenta Miasta.

Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty, 
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert w zakresie załączników obowiązkowych. Brak stosownych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.

2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów oceny. Protokoły ze spotkań komisji, wraz  z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferent, któremu zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązany jest do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne
z wycofaniem oferty przez oferenta.

Zakres merytoryczny i finansowy oferty można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji, jednak w sposób, by w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany w wysokości z oferty lub wyższej.

Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
Lp. 
Nazwa kryterium
punkty
1.
Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
0,1
2.
Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania
0,1,2,3
3.
Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne
0,1,2,3
4.
Ocenę planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub udziału środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
do 15% – 1
15,01%-30% – 2
powyżej 30,01% – 3
5.
Ocenę planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
0,1,2,3
6.
Analizę i ocenę realizacji przez organizację pozarządową zleconych zadań publicznych w latach poprzednich pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
0,1,2,3
7.
Maksymalna ilość punktów
16

Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa udzieli rekomendacji jedynie tej organizacji pozarządowej, której oferta – zgodnie  z wyżej wymienionymi kryteriami – otrzyma minimum 9 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca 2013 r.
Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja                          o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Informacja o przyznaniu dotacji zostanie opublikowna:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
c) na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia oferty.
Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest
do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach                na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy.  Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do przed wystąpieniem zmian.
V. Informacja  o  środkach  przekazanych na realizację zadania w ramach procedury konkursowej w latach 2011 i 2012:

Lp.
Rodzaj zadania
2011 r.
1.
Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby. Zadanie realizowane będzie poprzez utworzenie miejsca oraz stworzenie warunków umożliwiających
świadczenie opieki  nad chorymi w terminalnej fazie choroby.
23.950,00zł
 
Lp.
Rodzaj zadania
2012 r.
1.

Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby
20.000,00zł

RAZEM
43.950,00 zł

Szczegółowe wykazy dotacji z lat 2012 i 2011 są dostępne na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl

 

Oświęcim,  dnia 24 maja 2013 r.