30.12.2011

Jest budżet na 2012 rok

Radni na sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku przyjęli budżet miasta na 2012 rok. – Już na początku przyszłego roku ruszą przygotowania do inwestycji, na które wydamy ponad 26 mln – podkreśla prezydent Janusz Chwierut.

Będą to m.in. drogi, modernizacje i termomodernizacje szkół, kanalizacja, rozszerzenie strefy aktywności gospodarczej, przebudowa płyty rynku, modernizacja infrastruktury sportowej.

Planowane dochody budżetu miasta w 2012 roku zamkną się kwotą ponad 130 mln, natomiast wydatki ponad 139 mln.

Radni na sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku przyjęli budżet miasta na 2012 rok. – Już na początku przyszłego roku ruszą przygotowania do inwestycji, na które wydamy ponad 26 mln – podkreśla prezydent Janusz Chwierut.

Będą to m.in. drogi, modernizacje i termomodernizacje szkół, kanalizacja, rozszerzenie strefy aktywności gospodarczej, przebudowa płyty rynku, modernizacja infrastruktury sportowej.

Planowane dochody budżetu miasta w 2012 roku zamkną się kwotą ponad 130 mln, natomiast wydatki ponad 139 mln.

Przewaga kwoty wydatków nad dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości  ponad  9 mln zł.
Źródłem pokrycia tego deficytu będzie kredyt w wysokości 8 mln zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 mln.

Ponadto zaplanowane zostały rozchody na pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań  w latach poprzednich w wysokości ponad  2,9 mln.

Budżet miasta na 2012 rok zapewnia bieżące funkcjonowanie miasta oraz zdynamizowanie polityki inwestycyjnej miasta. Na etapie projektowania budżet był konsultowany z jednostkami organizacyjnymi miasta, wydziałami Urzędu Miasta, Radami Osiedli.

Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, 5 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.