02.12.2021

Komisje oceniające oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe – nabór

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2022, złożonych podczas otwartych konkursów ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spotkania Komisji, o ile to możliwe, będą w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim lub w formie online. Oferty do oceny zostaną udostępnione do zapoznania się. Spośród wszystkich zgłoszonych przedstawicieli z organizacji pozarządowych zostanie wybranych od jednego do trzech kandydatów do pracy w każdej z komisji.

Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w dziedzinie, w której kandydata zgłosiła.

Szczegóły dotyczące działania komisji:

Komisje konkursowe (zwane dalej Komisjami) – powoływane zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
1. Komisje mają charakter opiniujący, powołane są w celu przyznania przez Prezydenta Miasta Oświęcim dotacji podmiotom określonym w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. Głównym zadaniem Komisji jest merytoryczna ocena
ofert oraz proponowanie wysokości dotacji na realizację zadań publicznych.
2. W skład każdej Komisji wchodzą:
a) od 1 do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie,
b) przedstawiciel Miejskiej Rady Sportu w przypadku dotacji z zakresu kultury fizycznej,
z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie,
c) od 1 do 3 pracowników Urzędu Miasta Oświęcim. W każdej Komisji liczba przedstawicieli środowiska pozarządowego powinna być równa liczbie pracowników Urzędu Miasta Oświęcim, z wyłączeniem przypadku gdy do prac w Komisji zgłosi się mniej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub nie zgłosi się żaden przedstawiciel. Minimalny skład Komisji wynosi 3 osoby.
d) W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
e) Komisje pracują według następujących zasad:
▪ skład Komisji jest jawny,
▪ prace Komisji mogą być prowadzone z wykorzystaniem generatora wniosków
▪ każdy członek Komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o swojej bezstronności. W razie wystąpienia okoliczności mogących budzić wątpliwości w tym zakresie, członek Komisji wstrzyma się od oceny oferty,
▪ udział w pracach Komisji jest nieodpłatny,
▪ pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,
▪ Komisja zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Przewodniczącego Komisji.
▪ Jeśli z ważnych przyczyn spotkanie nie jest możliwe, dopuszcza się alternatywne formy spotkań np. spotkania online. O terminie spotkania członkowie Komisji informowani są telefonicznie, listownie lub przez pocztę elektroniczną, spotkanie Komisji jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu,
▪ spotkania Komisji są protokołowane przez pracownika wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Oświęcim, a w przypadku jego nieobecności przez wyznaczonego rzez Przewodniczącego członka Komisji, będącego pracownikiem Urzędu Miasta Oświęcim,
▪ stanowisko Komisji wyrażone jest w formie opinii, przyjmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Opinia sporządzona w oparciu o merytoryczną ocenę ofert, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Oświęcim w formie pisemnej, wraz z propozycją wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań,
▪ dokumenty związane z pracą Komisji tj. protokoły, oświadczenia, opinie przechowywane są w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Spraw Obywatelskich lub w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim w zależności od specyfiki konkursu
▪ Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w dziedzinie, w której kandydata zgłosiła.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć pisemnie do 13 grudnia 2021 r. do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 lub elektronicznie na adres pm@um.oswiecim.pl (dokument winien być podpisany przez osoby upoważnione)

Formularz do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy odt

Formularz Zgłoszeniowy doc