18.10.2011

Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej

Prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut ogłasza konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 4 listopada 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta. 

Kandydaci  powinni mieć ukończone 21 lat  i posiadać obywatelstwo polskie. Muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych.

Osoby składające aplikacje powinny wykazać się  wykształceniem wyższym, minimum 5-letnim stażem pracy, nienaganną opinią, sprawnością fizyczną i psychiczną oraz niekaralnością sądową.

Prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut ogłasza konkurs na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 4 listopada 2011 roku w siedzibie Urzędu Miasta. 

Kandydaci  powinni mieć ukończone 21 lat  i posiadać obywatelstwo polskie. Muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych.

Osoby składające aplikacje powinny wykazać się  wykształceniem wyższym, minimum 5-letnim stażem pracy, nienaganną opinią, sprawnością fizyczną i psychiczną oraz niekaralnością sądową.

Kandydaci na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej powinni mieć też uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Od osób startujących w konkursie  oczekuje się znajomości ustaw: o strażach gminnych wraz z przepisami wykonawczymi, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawo o ruchu drogowym.
Wymagania dodatkowe obejmują kierunek wykształcenia, posiadanie prawa jazdy kategorii „B”, opracowanie koncepcji funkcjonowania straży oraz  znajomość pracy na komputerze. Preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, psychologia, resocjalizacja, socjologia i zarządzanie bezpieczeństwem.
Komendant będzie odpowiadał za zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania straży miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżącą działalność straży,  kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań, współpracę z wydziałami UM, miejskimi jednostkami i instytucjami w zakresie prowadzonych spraw, opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań realizowanych przez straż, nadzór nad zabezpieczeniem materiałowo-technicznym, umundurowaniem, wyposażeniem i właściwym wykorzystaniem środków bezpośredniego przymusu, transportu, łączności i innych urządzeń technicznych, prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami prawa i składanie informacji o danych zawartych w tych ewidencjach.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w BIP zakładka praca, nabory.