23.11.2011

Konkurs na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta

 

Prezydent miasta ogłosił konkursy na dwa wolne stanowiska w wydziale Architektury i Urbanistyki oraz Biurze Rozwoju Miasta.  W tym drugim przypadku chodzi o wyłonienie w drodze konkursu naczelnika. Dokumenty aplikacyjne do pracy w wydziale Architektury i Urbanistyki można składać do 2 grudnia, a na stanowisko naczelnika Biura Rozwoju Miasta do 9 grudnia.
 

 

Prezydent miasta ogłosił konkursy na dwa wolne stanowiska w wydziale Architektury i Urbanistyki oraz Biurze Rozwoju Miasta.  W tym drugim przypadku chodzi o wyłonienie w drodze konkursu naczelnika. Dokumenty aplikacyjne do pracy w wydziale Architektury i Urbanistyki można składać do 2 grudnia, a na stanowisko naczelnika Biura Rozwoju Miasta do 9 grudnia.
 

 


Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie wyższe o jednym z kierunków: ochrona środowiska, architektura, budownictwo, prawo.
2.Znajomość przepisów:
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
– ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
– ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.Umiejętność stosowania przepisów prawa normujących zakres działania na danym stanowisku oraz innych przepisów prawa.
4.Umiejętność obsługi komputera.
5.Umiejętność komunikacji werbalnej.
6.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
7.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestepstwo skarbowe.
8.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
9.Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1.Odporność na stres i działanie pod presją czasu.
2.Wysoka kultura osobista.
3.Dyspozycyjność i samodzielność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. ewidencji dóbr kultury i nadzoru nad zabytkami w Wydziale Architektury i Urbanistyki:
1.Prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.Zadania pomocnicze: wypisy i wyrysy z planów miejscowych.

Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny.
2.Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach, szkoleniach.
5.Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych zakładów pracy.
6.Kserokopie zaświadczeń o odbytych stażach.
7.Zaświadczenie  z aktualnego miejsca zatrudnienia (osoby pracujące obecnie).
8.Zaświadczenie z Urzędu Pracy (osoby pozostające w rejestrze bezrobotnych).
9.Napisane na podstawie pouczenia o odpowiedzialności karnej oświadczenie
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z art. 6  ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych).
10.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.).
11.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z p. zm.)” .

Sporządzane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
    
Dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Oświęcim,  32-600 Oświęcim
ul. Zaborska 2 – parter, pokój nr 01, w zaklejonej kopercie z napisem: „Dotyczy naboru do pracy
w Wydziale Architektury i Urbanistki w Urzędzie Miasta Oświęcim”. 

Dokumenty przyjmowane będą do dnia  2 grudnia 2011 r.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2.
Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego w ramach naboru kandydata na czas określony, a po potwierdzeniu kwalifikacji na czas nieokreślony.
Kandydaci nie zakwalifikowani na etapie formalnym, mogą odebrać swoje dokumenty
w kadrach Urzędu. W przeciwnym razie dokumenty będą archiwizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 


 

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko naczelnika Biura Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Oświęcim.

Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie wyższe.
2.Staż pracy – minimum 5 lat.
3.Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
4.Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 o finansach publicznych.
5.Znajomość zagadnień z zakresu:
– programów operacyjnych oraz struktury wdrażania funduszy europejskich na poziomie krajowym,
– programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu województwa w szczególności Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
– prawnych oraz ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych,
– przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej,
– przepisów prawa pozwalających na pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych.
6.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
7.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
8.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1.Preferowany kierunek wykształcenia: prawo, administracja, zarządzanie projektami unijnymi, ekonomiczny.
2.Znajomość języka angielskiego
3.Dobra znajomość obsługi komputera.
4.Umiejętność pracy pod presją czasu.
5.Opracowanie i prezentacja koncepcji strategii promocji gospodarczej miasta w ramach ustawowych kompetencji gminy.
                
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Kierowanie realizacją zadań wydziału, do których należy stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta, promocja gospodarcza miasta, dokonywanie analizy ekonomicznej
i planowania strategicznego, koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem środków pomocowych.

Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny.
2.Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach, szkoleniach.
5.Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych zakładów pracy.
6.Kserokopie zaświadczeń o odbytych stażach.
7.Zaświadczenie  z aktualnego miejsca zatrudnienia (osoby pracujące obecnie).
8.Zaświadczenie z Urzędu Pracy (osoby pozostające w rejestrze bezrobotnych).
9.Napisane na podstawie pouczenia o odpowiedzialności karnej oświadczenie
o niekaralności umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodnie z art. 6  ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych).
10.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.).
11.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym urzędniczym.
12.Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
13.Koncepcja strategii promocji gospodarczej miasta w ramach ustawowych kompetencji gminy.

List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z p. zm.)” .

Sporządzane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Oświęcim,  32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2 – parter, pokój nr 01, w zaklejonej kopercie z napisem: „Dotyczy naboru do pracy  w Biurze Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Oświęcim”.  
Dokumenty przyjmowane będą do dnia  09 grudnia 2011 r.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2.
Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego w ramach naboru kandydata na czas określony, a po potwierdzeniu kwalifikacji na czas nieokreślony.
Przewidywane zatrudnienie – od dnia 01 stycznia 2012 r.
Kandydaci nie zakwalifikowani na etapie formalnym, mogą odebrać swoje dokumenty w kadrach Urzędu. W przeciwnym razie dokumenty będą archiwizowane