01.02.2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków

 

Zarządzenie nr 0050.6.2013
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 01.02.2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Oświęcim w okresie od marca do grudnia 2013 roku świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków na terenie Miasta Oświęcim.

 

 

Zarządzenie nr 0050.6.2013
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 01.02.2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Oświęcim w okresie od marca do grudnia 2013 roku świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków na terenie Miasta Oświęcim.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 5, art. 115 ust. 1 pkt 1 oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm), art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą XXX/556/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miasta Oświęcim w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok

zarządza się co następuje:

§ 1
1.Ogłasza się konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Oświęcimia świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków. 
2.Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim. 
§ 3
1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1.Pani Maria Pędrak – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca,
2.Pani Maria Fijałkowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim – Zastępca przewodniczącego
3.Pani Dorota Rusin – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu – członek,
4.Pani Bożena Sterczewska – Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim – członek,
5.Pani Dorota Steczek – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim – członek,

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:
1.jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2.osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3.osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4.osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji Konkursowej.
4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim.

§ 5
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.