27.04.2012

Konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza konkursy ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Konkursy odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza konkursy ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Konkursy odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.

1.  Lokal przy ul. Olszewskiego 12-16
 Powierzchnia użytkowa: 103,82 m2
 Wywoławcza stawka czynszu za m2: 16,00 zł
 Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c.o., w.c.
 Wysokość wadium: 2.043,00 zł.
Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2012r. o godz. 9³º

2.  Lokal przy ul. Mickiewicza 2-4
  Powierzchnia użytkowa: 66,41 m2
 Wywoławcza stawka czynszu za m2: 16,00 zł
 Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c.o., w.c.
 Wysokość wadium: 1.307,00 zł.
 Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. o godz. 10ºº
 Uwagi :

1.Lokal z poz. nr 1  znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Spółka z o.o. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu wspólnoty mieszkaniowej.
2.Wynajem  lokali na nieuciążliwą działalność gospodarczą – po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
3.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego konkurs, wykonane po uzgodnieniu    z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
4.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
5.Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
7.Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
8.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
9.Przeglądu lokali można dokonać w dniu 8.05.2012r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
10.Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
11.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 15.05.2012r. na konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze–za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
 Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone  niezwłocznie  po konkursie na podane przez uczestnika konkursu konto.
12.Regulamin konkursu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
13.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu.W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M. 
14. Celem wzięcia udziału w konkursie należy:
 Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia  15.05.2012 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. (podać adres lokalu).
 Oferta winna zawierać następujące dane:
 a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 b/ datę oferty,
 c/ aktualny odpis z właściwego rejestru – ważny 3 miesiące (np. KRS, zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli  taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie  o nie prowadzeniu takiej działalności,
 d/ oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  warunkami  konkursu   ofert  i  przyjęciu ich  bez  zastrzeżeń,
 e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
 f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym  lokalu,
 g/ wysokość proponowanej stawki czynszu, ewentualnie inne propozycje,
 h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do  oferty),
 i/ potwierdzenie wpłaty wadium.
 Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
15.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
16.Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.