04.06.2012

KONKURS OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 6. Konkurs odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012r. o godz.  9³º w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Zawidzkiego 6. Konkurs odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012r. o godz.  9³º w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23.

            
Powierzchnia użytkowa:                                         173,50 m2
Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu          69,32 m²
Wywoławcza stawka czynszu za m2:                       12,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o., gaz
Wysokość wadium:                                             2.765,00 zł.

Uwagi :

1. Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Spółka z o.o. – wynajem na działalność gospodarczą, nieuciążliwą dla mieszkańców (po uzyskaniu stosownych zezwoleń).
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego konkurs następuje na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do zaoferowanej stawki doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 12.06.2012r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
10. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 18.06.2012r. na  konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które konkursu nie wygrały, będą zwrócone  niezwłocznie  po konkursie na podane przez uczestnika konkursu konto.
11. Regulamin konkursu ofert i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych są  dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego w budynku przy ul. Jagiełły 23, pok. 29.
12. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
13. Celem wzięcia udziału w konkursie należy:

Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia 18.06.2012r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul.Zawidzkiego 6.
    Oferta winna zawierać następujące dane:
    a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
    b/ datę oferty,
    c/ aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności,
    d/ oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  warunkami  konkursu   ofert  i  przyjęciu ich bez  zastrzeżeń,
    e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
    f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu,
    g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
    h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
    i/ potwierdzenie wpłaty wadium.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
14. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
15. Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.