04.09.2012

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12. Konkurs odbędzie się w dniu 20 września 2012r. o godz. 9³º w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23

 Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12. Konkurs odbędzie się w dniu 20 września 2012r. o godz. 9³º w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23

Powierzchnia użytkowa:                                 50,90 m2
Wywoławcza stawka czynszu za m2:                8,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o
Wysokość wadium:                                      501,00 zł.

Uwagi :
1.   Z uwagi na usytuowanie lokalu na terenie bazy Zarządu Budynków Mieszkalnych –     wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (po uzyskaniu stosownych     zezwoleń).
2.    Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego konkurs, wykonane po uzgodnieniu       z ZBM następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
4.    Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT. Stawka     czynszu za wiatę wynosi 20% zaoferowanej stawki.
5.    Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą     Rady Miasta Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
6.    Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
7.    Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 13.09.2012r. w godz. od 10.00 do     12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
8.    Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady     Miasta    Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
9.    Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 19.09.2012r. na     konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto     ZBM.
         Wadia wpłacone przez osoby, które konkursu nie wygrały, będą zwrócone     niezwłocznie  po konkursie na podane przez uczestnika konkursu konto.
      10.    Regulamin konkursu ofert i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych są     dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego w budynku przy ul. Jagiełły 23, pok. 29.
11. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu.   W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym  U. M.
12.    Celem wzięcia udziału w konkursie należy:
    Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia 19.09.2012r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul.      Bema 12.
          Oferta winna zawierać następujące dane:
            a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
            b/ datę oferty,
           c/ w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru     oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia     działalności gospodarczej – oświadczenie o  nie prowadzeniu takiej działalności,
           d/ oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  warunkami  konkursu   ofert  i  przyjęciu ich     bez  zastrzeżeń,
           e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
           f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym     lokalu,
           g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
     h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
    i/ potwierdzenie wpłaty wadium.
    Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

13.    Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest     równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14.    Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.