26.05.2015

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8. Konkurs odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8. Konkurs odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.

Powierzchnia użytkowa:                                  23,14 m² 
Wywoławcza stawka czynszu za m2:             12,00 zł 
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c.o.
Wysokość wadium:                                       342,00 zł.


Uwagi :

1. Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Eurodom Sp. z o.o. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem automatów do gier, sprzedaży alkoholu oraz gastronomii typu smażalnia, kebab), po  uzyskaniu stosownych zezwoleń. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego konkurs, wykonane po uzgodnieniu z ZBM następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowego lokalu oraz zgody SANEPID-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj.  Małopolskiego poz. 706 z dnia 11.02.2015 r).
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokalu można dokonać w dniu 8.06.2015 r. w godz. od 10ºº do 12ºº, po  wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 11.06.2015 r. na  konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które konkursu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po konkursie na podane przez uczestnika konkursu konto.
10. Regulamin konkursu ofert i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych są  dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego w budynku przy ul. Jagiełły 23, pok. 29.
11. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
12. Celem wzięcia udziału w konkursie należy:
Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia 11 czerwca 2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 8.
Oferta winna zawierać następujące dane:
a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
b/ datę oferty,
c/ w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności,
d/ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu,
g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
i/ potwierdzenie wpłaty wadium.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
13. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14. Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.