22.11.2011

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12.  Konkurs odbędzie się w dniu 8 grudnia 2011 r.  o godz. 9ºº  w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.
 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12.  Konkurs odbędzie się w dniu 8 grudnia 2011 r.  o godz. 9ºº  w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.
 

    Powierzchnia użytkowa:                   35,11 m²
    Wywoławcza stawka czynszu za m²:   9,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    inst. elektr., wod.kan., c.o.
    Wysokość wadium:                         389,00 zł.            
    
Uwagi :

1.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego konkurs, wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
2.W lokalu konieczny jest rozdział energii elektrycznej, z uwagi na jeden licznik z lokalem sąsiadującym.
3.Wynajem na działalność biurowo-usługową bądź składową.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 1.12.2011r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
10. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 7.12.2011r. na konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
         Wadia wpłacone przez osoby, które konkursu nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie  po konkursie na podane przez uczestnika konkursu konto.
11. Regulamin konkursu ofert i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
12. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
13. Celem wzięcia udziału w konkursie należy:
Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia 7.12.2011r.  w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Bema 12.
          Oferta winna zawierać następujące dane:
           a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
           b/ datę oferty,
           c/ aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności,
           d/ oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z warunkami  konkursu   ofert  i  przyjęciu ich bez  zastrzeżeń,
           e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
           f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu,
           g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
           h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa dooferty).Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
14. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
15. Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.