04.12.2019

Konkurs na promocję miasta poprzez sport

Na podstawie uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 4 grudnia 2019 r. otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji  zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport  w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.

I . Rodzaj zadania, warunki, termin i  wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:
Nr, nazwa, warunki i termin realizacji zadania, kwota w zł

1. Promocja Miasta poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej – 600.000 zł :

Przedmiotem konkursu jest promocja Miasta Oświęcim w zimowej dyscyplinie olimpijskiej poprzez szkolenie sportowe, uzyskiwane wyniki, udział w krajowym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez jeden z polskich związków sportowych oraz udział w międzynarodowych imprezach sportowych.
Promocja Miasta ukierunkowana powinna być na przekazaniu jak największej liczbie odbiorców informacji o wsparciu udzielonym przez miasto Oświęcim.

Działania promocyjne obejmować powinny w szczególności:
– zamieszczenie nazwy miasta Oświęcim w nazwie drużyny reprezentującej Oferenta,
– nadanie miastu tytułu jedynego Głównego Partnera drużyny reprezentującej Oferenta wraz z prezentacją takiej informacji w działaniach medialnych tj. na stronie internetowej (poprzez umieszczenie takiej informacji wraz z herbem miasta na głównej stronie z aktywnym linkiem do strony internetowej Zamawiającego) na portalach społecznościowych (wykorzystywanych przez Oferenta) oraz podczas konferencji prasowych lub innych kontaktów z mediami,
– umieszczenie na strojach sportowych zawodników i trenerów herbu miasta w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
– umieszczenie herbu miasta z tekstem „Główny Partner” na wszystkich drukach promocyjnych (plakaty, bilety, zaproszenia, broszury) w formie uzgodnionej z Wydziałem Promocji Miasta,
– umieszczenie w widocznych miejscach banerów promocyjnych z herbem miasta,
– kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Oświęcim w wypowiedziach publicznych i medialnych dotyczących udzielonego wsparcia,
– promocję w mediach ogólnopolskich poprzez relacje w telewizji publicznej lub jej oddziałach oraz w relacjach internetowych.

Oferta może obejmować również inne działania promocyjne zaproponowane przez Oferenta.

Termin realizacji zadania: 1.01.2020 r. do 30.04.2020 r.

II. Zasady, kryteria  i tryb przyznawania dotacji:
1. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które:
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta Oświęcim,
– nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także podatków ani innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
– zapewnią udział środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów całkowitych przeznaczonych na realizację zadania.
2. Prezydent Miasta Oświęcim przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej konkurencji wraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z p. zm.).
3. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość przedsięwzięcia, tj. opis działań promujących Miasto Oświęcim
b) korzyści dla społeczności lokalnej,
c) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia (oddziaływanie promocyjne zadania),
d) kalkulacja kosztów z uwzględnieniem wkładu własnego i środków pozyskanych z innych źródeł,
e) ocena współpracy z samorządem, w tym terminowość i prawidłowość wcześniejszych rozliczeń.
4. Z oferentami, których oferty otrzymają wsparcie finansowe zostanie zawarta umowa określająca: a) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, b) wysokość dotacji i tryb płatności,
c) termin wykorzystania dotacji,
d) tryb kontroli wykonywania zadania,
e) termin i sposób rozliczenia dotacji,
f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
5. W związku z udzieleniem dotacji w kwocie 100.000 zł i więcej Zleceniodawca może żądać przed zawarciem umowy zabezpieczenia ustanowionego w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 150% wysokości dofinansowania.
6. Organizacja, której dotacja zostanie przekazana, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

III. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wraz z załącznikami, opracowanej na podstawie wzoru określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012 r.
Uwaga!
 w ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać “nie dotyczy”,
Wzory ofert dostępne są:
 na stronie internetowej www.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
 w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Oświęcim, pok. 50,
b) załączniki do oferty  (obowiązkowe):
– aktualny statut organizacji,
– aktualny wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności (wypis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
– oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych a także podatków ani innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
– inne dokumenty ważne ze względu na realizację zadania w tym w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo, upoważnienie);
– do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i osiągnięcia Wnioskodawcy.
2. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji
a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,
b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),
d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu),
e) wydatki na działalność polityczną i religijną.
f) wynagrodzenie za obsługę księgową  związaną wyłącznie z realizacją zleconego zadania przekraczające próg  2%  dotacji udzielonej na zadanie.
3. Termin złożenia oferty
Ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych, oznaczonych kopertach osobiście
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim lub drogą pocztową – w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 grudnia 2019 r.  do godziny 15.30.
Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która wpłynęła do Urzędu Miasta we wskazanym w wyżej terminie. Oferty przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.
Koperta powinna być oznaczona: nazwą organizacji lub pieczęcią oraz dopiskiem “PROMOCJA MIASTA OŚWIĘCIM PRZEZ SPORT – I KONKURS 2020″
4. Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim – Marek Tarnowski tel. 33 842 94 50.

IV.  Tryb wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.
1. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z pracowników Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim.
Ocena formalna obejmuje:
– terminowość i formę złożenia oferty,  
– zgodność wymaganych podpisów,
– kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Brak  wymaganych załączników na etapie oceny formalnej powoduje odrzucenie oferty.
2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
Protokół ze spotkania komisji, wraz  z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych projektów, przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiony  protokół  lub wnosi do niego uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano  kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. Niezłożenie aktualizacji lub złożenie jej po upływie 7 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
Komisja konkursowa lub upoważniona przez Komisję osoba, będąca członkiem Komisji, zatwierdza zaktualizowane kosztorysy ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 stycznia 2020 r. Podpisanie umów nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. Wykazy zadań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji opublikowane zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w umowie
i załącznikach (bez możliwości zwiększenia dotacji) na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian i podpisania aneksu do umowy.

Ogłoszenie konkursowe

Oferta realizacji zadania