25.02.2013

Konkursy na stanowisko dyrektorów w miejskich placówkach oświatowych

 

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 2,
Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, ul. Broniewskiego 12,
Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu, ul. Orłowskiego 102.

 

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 2,
Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, ul. Broniewskiego 12,
Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu, ul. Orłowskiego 102.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:
1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej albo w przedszkolu, lub ukończyła studia pierwszego stopnia lub studnia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej albo w przedszkolu, lub jest zatrudniona na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub jest urlopowana albo zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych/Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz.854 z późn. zm /, spełniająca wymagania określone niżej, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) w okresie ostatnich pięciu lat pracy uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie ostatniego roku pracy uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego -karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r –Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm. / oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.168).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U z 2013 r. poz. 168),
10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela/ Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz.674 z późn. zm./ lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym/Dz. U. nr 164 poz.1365 z późn. zm./
13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
14) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów/Dz. U. z 2007 r. nr 63 poz.425 z późn. zm./- w przypadku kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w 
Oświęcimiu, ul. Słowackiego 2”
„Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu, ul. Broniewskiego 12”
„Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego przedszkola nr 17 w Oświęcimiu, ul. Orłowskiego 102”,
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 12.03.2013 r. do godz. 1500, na adres:

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich
32-600 Oświęcim
ul. Królowej Jadwigi 12a

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie/telefonicznie/

 

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut