26.11.2020

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2021 rok

młode osoby tańczące na scenie w czasie imprezy plenerowejNa podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVIII/334/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 26 listopada 2020r.  otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji n/w zadań:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
– prowadzenie szkolenia sportowego
– organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci
– organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym
– szczegóły konkursu

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
– wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
– organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

– szczegóły konkursu

3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym:
– propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
– ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych
– poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, w tym również znajdującymi się w terminalnym okresie choroby
– szczegóły konkursu

4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym:
– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych.
– szczegóły konkursu

5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
– utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu
– opieka nad bezdomnymi kotami
– szczegóły konkursu

Konkursy są dostępne w generatorze wniosków Witkac.pl

Konkursy ofert na pozostałe zadania wykazane w “Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021” (zobacz) zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.