01.04.2014

Konkursy ofert na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23, pok nr 23. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych, które odbędą się w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23, pok nr 23. 


1. Lokal przy ul. Zawidzkiego 6

    Powierzchnia użytkowa:                                      173,50 m2
    Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu:     69,32 m2
    Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2:                  12,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o. 
    Wysokość wadium:                                          2 766,00 zł
Konkurs ofert odbędzie się: 24 kwietnia 2014 r., godz. 9.00

2. Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15
 
    Powierzchnia użytkowa:                                       146,75 m2
    Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2:                   15,20 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o., w. c. 
    Wysokość wadium:                                           2 744,00 zł 
Konkurs ofert odbędzie się: 24 kwietnia 2014 r., godz. 9.30

3. Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15
 
    Powierzchnia użytkowa:                                      174,67 m2
    Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2:                  15,20 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o., w. c.  
    Wysokość wadium:                                          3 266,00 zł 
Konkurs ofert odbędzie się: 24 kwietnia 2014 r., godz. 10.00


Uwagi:

1. Lokale znajdują się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Eurodom Sp. z o. o. Wynajem lokali na nieuciążliwą działalność gospodarczą (lokal z pkt. 1 z wyłączeniem prowadzenia automatów do gier, małej gastronomii – w tym smażalni oraz sprzedaży alkoholu, z pkt. 2 i 3 z wyłączeniem prowadzenia automatów do gier), po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Adaptacja i remont lokali przez wygrywającego konkurs ofert – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt – bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokali oraz zgody SANEPID-u.
4. Minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 zł.
5. Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 marca 2013 r. poz. 1926).
7. Zawarcie umowy najmu lokali użytkowych według wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokali można dokonać w dniu 17 kwietnia 2014 r., w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM (tel. 33 8424051 lub 33 8422915). 
9. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r. na konto ZBM – nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały konkursu ofert, będą zwrócone niezwłocznie na konto podane przez uczestnika konkursu.
10.Regulamin konkursu ofert i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. 29.
11.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokali i gruntu. W związku z powyższym, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
12.Celem wzięcia udziału w konkursie należy złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. nr 1 do dnia 23 kwietnia 2014 r. w zamkniętej kopercie – w przypadku lokalu z pkt. 1 z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Zawidzkiego 6, w przypadku lokalu z pkt. 2 z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Dąbrowskiego 15 (pow. 146,75 m2), w przypadku lokalu z pkt. 3 z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Dąbrowskiego 15 (pow. 174,67 m2).

Oferta powinna zawierać następujące dane:
a) Imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
b) Datę oferty.
c) W przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności.
d) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
e) Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
f) Określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu.
g) Wysokość proponowanej stawki czynszu.
h) Podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty).
i) Potwierdzenie wpłaty wadium.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
13.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14.Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.