08.07.2011

Konkursy ofert na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Konkursy odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.    

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkursy ofert na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Konkursy odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.    

    1. Lokal przy ul. Kopernika 2
Powierzchnia użytkowa:                125,09 m2
Wywoławcza stawka czynszu za m2:              18,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o
                            gaz
Wysokość wadium:                          2.769,00 zł.
Konkurs odbędzie się w dniu 27 lipca 2011r. o godz. 10ºº

2. Lokal przy ul. Zawidzkiego 6
Powierzchnia użytkowa:                173,50 m2
Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu      69,32 m²
Wywoławcza stawka czynszu za m2:              22,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o
                            gaz
Wysokość wadium:                          5.070,00 zł.
    Konkurs odbędzie się w dniu 27 lipca 2011r. o godz. 10³º

      3.   Lokal przy ul. Wyspiańskiego 19
    Powierzchnia użytkowa:                123,16 m2
Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu      46,58m²
Wywoławcza stawka czynszu za m2:              22,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o
                            gaz
Wysokość wadium:                          3.585,00 zł.            
    Konkurs odbędzie się w dniu 27 lipca 2011r. o godz. 11ºº

       4.  Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15
    Powierzchnia użytkowa:                123,43 m2
Wywoławcza stawka czynszu za m2:              16,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan.
Wysokość wadium:                          2.429,00 zł.
    Konkurs odbędzie się w dniu 27 lipca 2011r. o godz. 11³º

        5.  Lokal przy Rynku Głównym 2 (położony w kondygnacji podziemnej)
    Powierzchnia użytkowa:                  46,22 m2
Wywoławcza stawka czynszu za m2:              24,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan.,c.o.
Wysokość wadium:                          1.364,00 zł.
    Konkurs odbędzie się w dniu 27 lipca 2011r. o godz. 12ºº

Uwagi :

1. Lokale poz. nr 1, 2 i 4   znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Eurodom Spółka z o.o., natomiast lokal z poz. 3 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanych przez P.H.U. MEDIATOR.
2. Lokal poz. 4  – wynajem na działalność biurową bądź usługową.
3. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego konkurs, wykonane po uzgodnieniu   z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
4.    Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru     użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
5.    Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
6.    Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą     Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
7.    Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
8. Przeglądu lokali można dokonać w dniu 19.07.2011r. w godz. od 10.00 do 12.00, po     wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
9. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady     Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
10. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 26.07. 2011r.     na     konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w     Zatorze – za     potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto     ZBM.
         Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone     niezwłocznie  po konkursie na podane przez uczestnika konkursu konto.
11. Regulamin konkursu i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych zamieszczone     są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
12. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W     ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym     U. M.
13. Celem wzięcia udziału w konkursie należy:
    Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia         26.07.2011r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul.      (podać adres lokalu).
          Oferta winna zawierać następujące dane:
            a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
            b/ datę oferty,
           c/ aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do     ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto.     W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie     prowadzeniu takiej działalności,
           d/ oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  warunkami  konkursu   ofert  i  przyjęciu ich     bez  zastrzeżeń,
           e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
           f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym     lokalu,
           g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
     h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty).
    Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

14. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.

15. Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.