13.10.2011

Konsultacje projektu uchwały o sporcie

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w dniu 20 października 2011 r. rozpoczną się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w dniu 20 października 2011 r. rozpoczną się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta

 

1. Przedmiotem konsultacji jest  projekt uchwały  Rady Miasta Oświęcim w sprawie: określenia  warunków  i trybu  wspierania kultury fizycznej  poprzez  tworzenie  warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu,   ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.

2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 20 do 24 października 2011 r.

3. Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.

4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:

a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.

5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: krystyna.plachta@um.oswiecim.pl lub osobiście w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.

dn. 13 października 2011 r.

                                       Prezydent Miasta Oświęcim