18.04.2019

Konsultacje w sprawie statutów Rad Osiedli

Informacja

Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 17.04.2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 201
9 r. poz. 506.) oraz przepisów uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych,

Prezydent Miasta Oświęcim zarządza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie uchwalenia statutów osiedli. Konsultacje przeprowadza się w okresie od 24 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców i Rad Osiedli na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Oświęcimia oraz Rady Osiedli z terenu miasta Oświęcim.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać w następujących formach:

  1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag składanych na dziennik podawczy Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 1 lub wysyłanych na maila: um@um.oswiecim.pl,

  2. uzyskania pisemnej opinii Rad Osiedli z terenu Miasta Oświęcim.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Oświęcim.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Dokumenty dot. konsultacji: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/BIP.aspx?Sel=6503