02.10.2020

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu rocznego programu współpracy miasta z NGO na rok 2021

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie rocznego programu współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi
    w sferze pożytku publicznego na rok 2021.
  2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie: 12 października 2020 r. – 19 października 2020 r.
  3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie w terminie rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.oswiecim.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, a także rozesłany za pomocą poczty elektronicznej.
  4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje: nazwę podmiotu zgłaszającego, osobę do kontaktu, telefon, e-mail lub adres pocztowy, propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.
  5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub osobiście w skrzynce podawczej, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy miasta z NGO 2021 – pdf

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy miasta z NGO rok 2021 doc