23.09.2011

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały o inicjatywie lokalnej

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 30 września 2011 r. rozpoczęcie konsultacj
 

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 30 września 2011 r. rozpoczęcie konsultacj
 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 30 września 2011 r. do 7 października 2011 r.

3. Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, a także rozesłany za pomocą poczty elektronicznej.

4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:

a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.

5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub osobiście w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.