07.10.2021

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały o stypendiach sportowych

Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim dotyczący zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie: 14 października 2021 r. – 20 października 2021 r.

3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie w terminie rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim, a także rozesłany za pomocą poczty elektronicznej.

4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:
◦ nazwę podmiotu zgłaszającego
◦ osobę do kontaktu
◦ telefon
◦ e-mail lub adres pocztowy
◦ propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz
z uzasadnieniem.

5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: krystyna.plachta@um.oswiecim.pl lub osobiście w skrzynce podawczej, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.

Projekt uchwały dot.stypendiów sportowych – konsultacje