04.01.2012

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały

OGŁOSZENIE  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 r. rozpoczną się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta
 

OGŁOSZENIE  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
Na podstawie uchwały nr LXXI/804/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 r. rozpoczną się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta
 

 

1. Przedmiotem konsultacji jest  projekt uchwały  Rady Miasta Oświęcim w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasto Oświęcim dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych  i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od 11 do 16 stycznia 2012 r.
3. Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.
4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:
a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.
5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: krystyna.plachta@um.oswiecim.pl lub osobiście w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.