15.10.2012

Kontrole porządkowe straży miejskiej


 Od 18 października strażnicy miejscy przystępują do kontroli porządku i czystości w Oświęcimiu. To cykliczna akcja prowadzona od lat wiosną i jesienią.

Do listopada 2012 r. oświęcimscy strażnicy sprawdzą posesje jednorodzinne, budynki wielorodzinne, tereny zielone, drogi i chodniki, a także pustostany i dzikie wysypiska.

 

fot. źródło internet


 Od 18 października strażnicy miejscy przystępują do kontroli porządku i czystości w Oświęcimiu. To cykliczna akcja prowadzona od lat wiosną i jesienią.

Do listopada 2012 r. oświęcimscy strażnicy sprawdzą posesje jednorodzinne, budynki wielorodzinne, tereny zielone, drogi i chodniki, a także pustostany i dzikie wysypiska.

 

fot. źródło internet

 Podczas tegorocznej akcji strażnicy szczególną uwagę zwrócą na wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów i usuwanie z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Skontrolują więc umowy i faktury na wywóz odpadów komunalnych. Jest to ostatni dzwonek dla właścicieli posesji, by uregulować kwestie odbioru śmieci.

Przedmiotem kontroli będzie też utrzymanie czystości na posesji i na zewnątrz, które dotyczyć będzie tych właścicieli, gdzie nieruchomość przylega do chodnika. Sprawdzane będzie też wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni nieurządzonej. Kontrolujący przyjrzą się stanowi nawierzchni dróg wewnętrznych oraz chodników. Zwrócą również uwagę na umieszczanie w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych ulotek, ogłoszeń, plakatów, graffiti itp. bez zgody zarządzającego.

Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązków mogą otrzymać karę grzywny.

Przez właściciela nieruchomości — rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.