23.02.2012

Kwalifikacja wojskowa 2012

Od 27 lutego do 25 kwietnia zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Osoby z terenu miasta Oświęcim, które podlegają w bieżącym roku obowiązkowi kwalifikacji wojskowej,  są wzywane w terminie od 27 lutego do 8 marca 2012 r. do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu Oświęcimskiego. Komisja znajdować się będzie w budynku internatu Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, ul. Bema 4.

Od 27 lutego do 25 kwietnia zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Oświęcimskiego. Osoby z terenu miasta Oświęcim, które podlegają w bieżącym roku obowiązkowi kwalifikacji wojskowej,  są wzywane w terminie od 27 lutego do 8 marca 2012 r. do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu Oświęcimskiego. Komisja znajdować się będzie w budynku internatu Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, ul. Bema 4.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć przy sobie:
1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi. W tym roku dotyczy on przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1993 roku. Oprócz nich, stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności. Mogą zostać wezwane również kobiety urodzone w latach 1988-1993, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny również osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją są imiennie. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się i podać przyczyny.  W uzgodnieniu z sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej zostanie jej wyznaczony nowy termin kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które staną przed komisją lekarską, po określeniu kategorii zdolności do pełnienia czynnej służby, nie będą wcielane do wojska, lecz przenoszone do rezerwy.
Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję. Grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.
Więcej informacji:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich – Alicja Ichniowska, tel. 33 842 93 07