22.03.2011

„Masz uciążliwego sąsiada, mieszkasz w trudnym otoczeniu?

Każdy z nas spotyka się codziennym życiu z  uciążliwymi sytuacjami, często powodem ich zaistnienia są wykroczenia popełniane w miejscach publicznych, bądź mające skutek w miejscu publicznym. Zakłócenia porządku, zakłócenia ciszy nocnej, sąsiedzi którzy za nic mają dobre obyczaje powodują, że  życie w naszym najbliższym otoczeniu staje się trudne, uciążliwe wręcz zagrażające bezpieczeństwu.

Każdy z nas spotyka się codziennym życiu z  uciążliwymi sytuacjami, często powodem ich zaistnienia są wykroczenia popełniane w miejscach publicznych, bądź mające skutek w miejscu publicznym. Zakłócenia porządku, zakłócenia ciszy nocnej, sąsiedzi którzy za nic mają dobre obyczaje powodują, że  życie w naszym najbliższym otoczeniu staje się trudne, uciążliwe wręcz zagrażające bezpieczeństwu.

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie – jakie zdarzenia, sytuację powodują, że sąsiedzi i otoczenie są uciążliwi. Bez wątpienia mogą to być :
1.    Zakłócenia porządku publicznego,
2.    Zakłócenia spoczynku nocnego (ciszy nocnej)
a.    Awantury domowe
b.    Imprezy towarzyskie (głośna muzyka itp.)
3.    Uciążliwe zwierzęta domowe
Poniżej postaram się przedstawić podstawowe informacje na temat ww. sytuacji oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
Wymienione wyżej zdarzenia stanowią wykroczenia z art.51 i 77 kodeksu wykroczeń :
Art.51 § 1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany(…)
Należy zauważyć, że przepis art.51 kw uzależnia odpowiedzialność za wykroczenie od stwierdzenia, że czyn sprawcy stanowi wybryk. To pojęcie jest zatem podstawowe dla analizy ustawowych znamion wykroczenia. W rozumieniu potocznym przez wybryk rozumie się w zasadzie każde zachowanie, które odbiega od przyjętego zwyczajowo w danym miejscu, czasie i  okolicznościach. Trzeba też pamiętać iż charakterystyczne jest miejsce i sposób działania sprawcy, w szczególności miejsce publiczne lub publiczność działania oraz fakt, iż zachowanie to w sposób rażący narusza normy zachowania się. Inaczej mówiąc – zachowanie musi pozostawać w ostrej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.   
– zakłócenia porządku publicznego – polega na wywołaniu takiego stanu, który w danym miejscu, czasie, okolicznościach i zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami uważa się za nienormalny i który odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie ludziom normalnego zachowania się w miejscach dostępnych dla bliżej nie określonej liczby osób. Skutek musi dotknąć co najmniej jednej osoby.
    – zakłócenia spoczynku nocnego(ciszy nocnej) – Polega na uniemożliwieniu, przynajmniej jednej osobie, odpoczęcia w ciszy, która obowiązuje od godz.22.00 do 6.00 przy czym odpoczynek ten nie musi przejawiać się w formie snu. Może on polegać np. na czytaniu książek.
Podstawowe formy zakłócenia spoczynku nocnego to :
    – awantury domowe – niestety, często stajemy się mimowolnymi świadkami, domowych awantur. Różne są powody tych zdarzeń, różny ich przebieg, różne też skutki dlatego konieczna jest wyjątkowa rozwaga przy podejmowaniu decyzji o konkretnym działaniu. Jeżeli jednak jesteśmy pewni,  że za ścianą, piętro niżej lub wyżej w wyniku domowej awantury doszło do aktu przemocy, że zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie, nie powinniśmy się wahać – żądając natychmiastowej reakcji ze strony Policji. 
    – imprezy towarzyskie (głośna muzyka)- każdy z nas prowadzi życie towarzyskie, czasem uczestniczy bądź organizuje imprezy, które trwają dłużej niż do godziny 22.00, kiedy rozpoczyna się czas ciszy nocnej. Zakłócanie ciszy nocnej, bez uzyskania zgody współmieszkańców jest bez wątpienia czynem zabronionym i jako takie powinno być eliminowane poprzez żądanie interwencji ze strony Policji.
Uciążliwe zwierzęta domowe – a w zasadzie uciążliwi właściciele zwierząt domowych , można by wiele na ten temat napisać, najczęściej można mówić o wyprowadzaniu psa bez smyczy lub bez smyczy i kagańca. Uciążliwe też jest wypuszczanie psa bez opieki i niesprzątanie psich odchodów
Art.77 kodeksu wykroczeń – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.
Art. 77 kw przewiduje odpowiedzialność za niezachowanie  środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, najczęściej będzie tu chodziło o zwierzęta domowe, aczkolwiek nie można wykluczyć zwierzęcia dzikiego, jeżeli sprawca je trzyma .
Warto zauważyć że przetrzymywanie dzikiego zwierzęcia łownego bez odpowiedniego zezwolenia jest wykroczeniem z art.52 pkt 3 ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. Jeżeli sprawca nie zachowuje przy tym środków ostrożności, następuje zbieg z art. 77 kw.
Art.77 kw mówi o środkach ostrożności zwykłych lub „nakazanych”. Zwykłe środki ostrożności to takie, które są powszechnie przyjęte, np. prowadzenie psa na smyczy, zakładanie kagańców psom agresywnym itp. Nakazane środki ostrożności to takie, których stosowanie wynika z przepisów prawa lub decyzji administracyjnej.
Sprawcą wykroczenia z art.77 kw może być tylko ten kto zwierze trzyma, przy czym tytuł prawny do trzymania zwierzęcia jest obojętny, to nie musi być właściciel, ale każdy, kto faktycznie zwierze trzyma.
Omawiając ten problem należy pamiętać że w Oświęcimiu obowiązują nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia czyli – psy mają być wyprowadzane na smyczy, a w przypadku psów niebezpiecznych – również w kagańcu.
 
Dokumentowanie zdarzeń, sytuacji powodujących uciążliwości – możliwy jest każdy sposób  dokumentowania zdarzeń, które są uciążliwe w życiu codziennym, bardzo dobre są notatki, w tym przypadku należy pamiętać o regule 7 pytań :
1.Co?- co się zdarzyło , jakie owo zdarzenie ma kształt i jakie są jego rozmiary;
2.Gdzie?-gdzie miało miejsce to zdarzenie;
3.Kiedy? –jaki był czas zdarzenia;
4.W jaki sposób? -jak doszło do zdarzenia, jaki był jego przebieg i jaki był mechanizm działania sprawcy;
5.Dlaczego?-pytanie to odnosi się zarówno do motywu działania sprawcy, jak i roli ofiary w określonym przestępstwie;
6.Jakimi środkami? –jakimi narzędziami oraz przy czyjej pomocy dokonano określonego czynu;
7.Kto?-kto jest sprawcą , a kto ofiarą zdarzenia.
Przy czym szczególnie ważne również w toku ewentualnego postępowania w sprawach o wykroczenia, bądź postępowania karnego są odpowiedzi na pytania 1,2,3,7.
Oczywiście notatki to nie jedyny sposób dokumentowania uciążliwych zdarzeń i sytuacji, można użyć każdego dostępnego urządzenia rejestrującego – aparat fotograficzny, kamera video, dyktafon itp. Należy jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie i jeżeli użycie aparatu fotograficznego bądź kamery wideo mogłoby zagrozić, w związku z reakcją sprawców wykroczeń, naszemu bezpieczeństwu, należy od tego odstąpić.
O takich zdarzeniach, utrudniających codzienne życie, powodujących że czujemy się zagrożeni należy powiadamiać wspólnotę mieszkaniową, której jesteśmy członkami oraz jej zarządcę. Zbiór informacji o uciążliwym lokatorze, może w przyszłości stanowić podstawę do wystąpienia do Sądu o jego eksmisję.
Współdziałanie z instytucjami zajmującymi ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego :
Samo dokumentowanie zdarzeń, które są dla nas uciążliwe nie wystarczy do tego by je wyeliminować z naszego życia codziennego. Należy więc podejmować stanowcze działania zmierzające właśnie do ich wyeliminowania. Jeżeli zakłócany jest porządek publiczny, cisza nocna, jeżeli łamany jest nakaz wyprowadzania psów na smyczy należy żądać interwencji Straży Miejskiej lub Policji. Trzeba pamiętać, że być może konieczne będzie podanie danych umożliwiających późniejszy kontakt. Warto pamiętać, że nasze dane objęte są tajemnicą służbową i bezpośrednio w trakcie interwencji – Policjantowi czy strażnikowi miejskiemu nie wolno mówić kto zgłosił jej żądanie.   Również dane na temat interwencji są objęte tajemnica służbową i mogą być przekazywane do wiadomości organów ścigania bądź Sądu na ich życzenie
Kontakt telefoniczny :
Policja :  997 lub
033-8475200 lub
033-8475280

Straż Miejska : 986 lub
033-8429212
lub 033-8429200

Zamiast podsumowania
Kiedy sąsiad staje się uciążliwy ponad miarę, kiedy czujemy się wręcz zagrożeni, czas na zdecydowane działania zmierzające do usunięcia go z naszej społeczności. Administrator wspólnoty mieszkaniowej przygotowujący wniosek o eksmisję powinien wystąpić z zapytaniem do Policji i Straży Miejskiej o informacje czy wobec  konkretnej osoby prowadzone były interwencje. Informacje z tych instytucji, łącznie z informacjami lokatorów i właścicieli powinien dołączyć do wniosku do Sądu, informując jednocześnie, że szczegóły interwencji Straży i Policji zostaną przedstawione na żądanie Sądu. Pozwoli to na szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania dowodowego w sprawie.