05.10.2011

Miasto odzyska 2 mln

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia poparcia dla działań prezydenta miasta Oświęcim polegających na sprzedaży „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu wierzytelności Oświęcimia przysługujących od Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu. W wyniku prowadzonych negocjacji ustalono, że za przedmiotową wartość wierzytelności miasto otrzyma kwotę ponad 2 mln.  
3 października w Urzędzie Miasta Zator została podpisana umowa przedwstępna. -W terminie siedmiu dni na konto miasta Oświęcim ma wpłynąć zaliczka w wysokości 100 tys. zł.  Do końca roku musi być podpisana umowa właściwa, a  Urząd Miasta ma otrzymać  jeszcze ponad 1, 9 mln – poinformował pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut. -W ten sposób zakończy się trwający od kilku lat proces odzyskiwania pieniędzy, które miasto poręczyło na budowę oczyszczalni ścieków- dodał.

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia poparcia dla działań prezydenta miasta Oświęcim polegających na sprzedaży „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu wierzytelności Oświęcimia przysługujących od Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu. W wyniku prowadzonych negocjacji ustalono, że za przedmiotową wartość wierzytelności miasto otrzyma kwotę ponad 2 mln.  
3 października w Urzędzie Miasta Zator została podpisana umowa przedwstępna. -W terminie siedmiu dni na konto miasta Oświęcim ma wpłynąć zaliczka w wysokości 100 tys. zł.  Do końca roku musi być podpisana umowa właściwa, a  Urząd Miasta ma otrzymać  jeszcze ponad 1, 9 mln – poinformował pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut. -W ten sposób zakończy się trwający od kilku lat proces odzyskiwania pieniędzy, które miasto poręczyło na budowę oczyszczalni ścieków- dodał.

W 1997 r. Zarząd Miasta Oświęcimia udzielił poręczenia NFOŚiGW w Warszawie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu koło Zatora. Konsekwencją udzielonego poręczenia było poniesienie wydatków z budżetu miasta Oświęcim w 2004 i 2005 roku w  wysokości ponad 2,65 mln. Miasto dochodziło swoich roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego, które jednak przynosiło niewielkie efekty z powodu braku środków finansowych na rachunku bankowym Związku. W wyniku przeprowadzonych z sukcesem negocjacji pomiędzy stronami zawarta została ugoda pozasądowa: pierwsza w dniu 10 grudnia 2007 r., druga w dniu 9 lipca 2008 r.  Związek Komunalny Gmin terminowo dokonywał spłaty zadłużenia w ratach wynikających z zapisów ugody. Wg stanu na dzień 31 marca 2010 r. zadłużenie Związku wobec Miasta Oświęcim zmniejszyło się do kwoty ponad 1,34 mln.
W dniu 23 lutego 2011 przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice poinformował, że z dniem 28 lutego 2010 r. ustaje byt prawny związku. Do pisma dołączona była uwierzytelniona kserokopia uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin Zator i Babice ds. Gospodarki Wodnościekowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie likwidacji Związku Komunalnego.  Od miesiąca marca 2010 r. zaprzestano dokonywania  wpłat należności w kwotach i terminach wynikających z zawartej ugody. Wszystkim stronom ugody wysłane były wezwania do zapłaty, obejmujące raty, których termin płatności już minął, z informacją o możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
W dniu 10 marca 2011 r. do  urzędu wpłynął list intencyjny wystosowany przez „Oczyszczalnię” Spółkę z o.o. w Podolszu w porozumieniu z właścicielami spółki tj. gminami Zator i Babice wyrażający wolę zakupu wierzytelności Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów w Podolszu wobec miasta Oświęcim. Między zainteresowanymi stronami prowadzona była korespondencja oraz organizowane były spotkania w celu ustalenia warunków na jakich może dojść do sprzedaży wierzytelności.
Przebieg prowadzonych negocjacji z potencjalnym nabywcą wierzytelności oraz Gminami Zator i Babice przedstawiany był Radzie Miasta Oświęcim i Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zajęła stanowisko w tej sprawie, pozytywnie opiniując wysokość należności oraz określiła termin wpłaty całej wierzytelności do końca grudnia 2011 r.