04.10.2013

Młodzi plastycy na start

 

Urząd Miasta organizuje konkurs plastyczny tematycznie związany z prowadzoną od ubiegłego roku kampanią sprzątania psich nieczystości „Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie!”.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. W ten sposób chcą promować akcję, a zarazem przekazywać najmłodszym mieszkańcom miasta informacje dotyczące zasad obowiązujących właścicieli podczas wyprowadzania psów na spacery. Konkurs trwa o 7 października do 8 listopada 2013 r. 

 

Urząd Miasta organizuje konkurs plastyczny tematycznie związany z prowadzoną od ubiegłego roku kampanią sprzątania psich nieczystości „Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie!”.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. W ten sposób chcą promować akcję, a zarazem przekazywać najmłodszym mieszkańcom miasta informacje dotyczące zasad obowiązujących właścicieli podczas wyprowadzania psów na spacery. Konkurs trwa o 7 października do 8 listopada 2013 r. 

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych z Oświęcimia.

2.W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) prace indywidualne i samodzielne, które nie były kiedykolwiek publikowane przez osoby trzecie i są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, fotografia, grafika komputerowa),
c) format prac – A3, A4;
d) grafika komputerowa w dowolnym formacie – należy dołączyć płytę CD wraz z wydrukiem, e) uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.

3. Organizator wyznacza trzy kategorie wiekowe:
I kategoria: dzieci w wieku 3-6 lat
II kategoria: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
III kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę na odwrocie wykonanej pracy, która powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, adres przedszkola, szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

5. Przekazanie prac następuje osobiście, przez przedszkole, szkołę lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem „Konkurs dla Małych-Wielkich Plastyków”.

6. Organizator powoła komisję konkursową, która wyłoni laureatów Konkursu w każdej z kategorii wiekowych.

Kryteria oceny:
– zgodność wykonanej pracy z tematem,
– estetyka pracy,
– oryginalność, pomysłowość,
– samodzielność,

Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach  reklamowych (w prasie, katalogach, na wystawach, na stronie www. oraz w kampaniach promujących akcję „Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie!”).

2. Zgłoszenie szkoły i przedszkola do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez dyrektora, nauczycieli i rodziców dzieci biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów związanych z organizacją konkursu.

3. Nadesłane prace stają się nieodpłatnie własnością organizatora.

4. Oficjalne wyniki konkursu zostaną przesłane do Zarządu Szkół i Przedszkoli w Oświęcimiu w formie komunikatu oraz zostaną ogłoszone na stronie www.um.oswiecim.pl  

.
Nagrody: 1.Laureaci zostaną nagrodzeni książkami, kalendarzami, słodyczami.

2. O terminie i miejscu wręczenia nagród – Organizator powiadomi w komunikacie.
Kontakt:
Referat Ochrony Środowiska – tel. 33-8429123
Agata Jezior