22.06.2012

Mobilna strefa kibica przez dwa dni w Oświęcimiu

Przed nami Euro 2012. Mieszkańcy Oświęcimia będą mieli okazję 21 i 22 czerwca oglądać ćwierćfinałowe rozgrywki w profesjonalnej mobilnej strefie kibica, która stanie na płycie oświęcimskiego rynku. – Zastanawialiśmy się, w jakiej formie Oświęcim może się zaangażować w to ogólnonarodowe przedsięwzięcie. Myśleliśmy o organizacji stałej strefy kibica, ale przygotowanie takiej oferty wymagałoby znacznych nakładów finansowych – powiedział Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

fot. fan city tour

Przed nami Euro 2012. Mieszkańcy Oświęcimia będą mieli okazję 21 i 22 czerwca oglądać ćwierćfinałowe rozgrywki w profesjonalnej mobilnej strefie kibica, która stanie na płycie oświęcimskiego rynku. – Zastanawialiśmy się, w jakiej formie Oświęcim może się zaangażować w to ogólnonarodowe przedsięwzięcie. Myśleliśmy o organizacji stałej strefy kibica, ale przygotowanie takiej oferty wymagałoby znacznych nakładów finansowych – powiedział Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

fot. fan city tour

– Tylko w dużych miastach stała strefa kibica w profesjonalnej formule i na dużej otwartej przestrzeni, ma dzisiaj szansę funkcjonować – dodał.
 

 

Mobilna strefa kibica stanie 21 i 22 czerwca na Rynku Głównym w Oświęcimiu. Mieszkańcy miasta będą mogli wziąć udział w plenerowej dwudniowej imprezie, połączonej z oglądaniem na żywo transmisji piłkarskich rozgrywek na dużych ekranach diodowych.

W skład strefy wchodzi ciężarówka o wymiarach 10 m x 2,4 m, specjalnie wyprodukowana na potrzeby projektu, z rozkładaną zadaszoną sceną, wewnątrz której mieści się reżyserka, czyli centrum dowodzenia imprezą, oraz wygrodzona mobilna strefa kibica o wymiarach 30 m x 40 m (strefa wspólnej zabawy złożona z obszaru oglądania meczu, strefy cateringowej i strefy sponsorów projektu – stoiska promocyjne i stoisko miasta).

Strefa będzie otwarta od 15 do 23. Wejście do niej jest bezpłatne. Przygotowano bogaty program atrakcji dla każdego gościa, od nauki śpiewania piosenek kibica, rywalizacji na boisku pneumatycznym przez konkursy na najliczniejszą rodzinę kibiców, celność strzałów czy szkolenia z „makijażu kibiców”, po możliwość zawarcia legalnego związku małżeńskiego
Mobilne strefy kibica odwiedzą w czerwcu i lipcu około 100 polskich miast zapewniając setkom tysięcy kibiców wspaniałą zabawę podczas oglądania meczów Euro 2012 na dużych ekranach.

 


Wewnątrz mobilnej strefy kibica zostanie wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców miasta Oświęcim. 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ "STREFA KIBICA OŚWIĘCIM 2012"
w dniach 21-22 czerwca 2012 r.

Rozdział I

1. Impreza masowa odbywa się w dniach 21-22 czerwca 2012 r. na płycie Rynku Starego Miasta w Oświęcimiu.
2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren imprezy w godzinach od 15.00 do 23.00.
3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie imprezy do jej zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
Rozdział II

1. Wstęp na teren imprezy jest nieodpłatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób na imprezie bez podania przyczyn.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substacji psychotropowych.
4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych, podobnie działąjących środków,
b) posiadajacym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d) wstępu na imprezę osobom używającym emblematów (szaliki, czapki, flagi, banery, itp.) oraz okrzyków klubów piłkarskich czy innych dyscyplin sportowych z wyłączeniem używania emblematów i okrzyków związanych z reprezentacją Polski i innymi krajami uczestniczących w Euro 2012,
5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują sie na terenie imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych oraz informacyjnych, w tym
kierownika d/s bezpieczeństwa.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi opiekę.

Rozdział III
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez między innymi:
a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
b) powołanie kierownika d/s bezpieczeństwa kierującego służbami porządkowymi i informacyjnymi,
c) udostępnienie pomocy medycznej,
2. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania imprezy a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciw pożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) służby porządkowe, informacyjne i organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
b) służby porządkowe i informacyjne znają zasady postępowania w zakresie prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, niezależnych od organizatora.

Rozdział IV
1. Służby porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadaja niebezpieczne przedmioty,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w pryzpadku niewykonania takich poleceń – usuwania ich z imprezy,
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnycvh technik obrony, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę,
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p-poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji zagrożenia, jeśli nie można wykorzystać instrukcji istniejących.

Rozdział V
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl

2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy regulamin zostanie wywieszony w widocznych miejscach na terenie imprezy.