01.12.2020

Nabór do komisji oceniających oferty w konkursach dla III sektora

ludzie w różnych kolorach zebrani w grupęZ uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2021, złożonych podczas otwartych konkursów ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spotkania Komisji, o ile to możliwe, będą w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim lub w formie online. Oferty do oceny zostaną udostępnione do zapoznania się. Spośród wszystkich zgłoszonych przedstawicieli z organizacji pozarządowych zostanie wybranych od jednego do trzech kandydatów do pracy w każdej z komisji.

Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w dziedzinie, w której kandydata zgłosiła.

 

Szczegóły dotyczące działania komisji:

Komisje konkursowe (zwane dalej Komisjami) – powoływane zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. Komisje mają charakter opiniujący, powołane są w celu przyznania przez Prezydenta Miasta Oświęcim dotacji podmiotom określonym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim. Głównym zadaniem Komisji jest merytoryczna ocena ofert oraz proponowanie wysokości dotacji na realizację zadań publicznych.

W skład każdej Komisji wchodzą:

  • od 1 do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie,
    przedstawiciel Miejskiej Rady Sportu w przypadku dotacji z zakresu kultury fizycznej, wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie,
  • od 1 do 3 pracowników Urzędu Miasta Oświęcim. W każdej Komisji liczba przedstawicieli środowiska pozarządowego powinna być równa liczbie pracowników Urzędu Miasta Oświęcim, z wyłączeniem przypadku gdy do prac w Komisji zgłosi się mniej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub nie zgłosi się żaden przedstawiciel. Minimalny skład Komisji wynosi 3 osoby.

W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisje pracują według następujących zasad:

-skład Komisji jest jawny,
-prace Komisji mogą być prowadzone z wykorzystaniem generatora wniosków
-każdy członek Komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o swojej bezstronności. W razie wystąpienia okoliczności mogących budzić wątpliwości w tym zakresie, członek Komisji wstrzyma się od oceny oferty,
-udział w pracach Komisji jest nieodpłatny,
-pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,
-komisja zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Przewodniczącego Komisji,
-jeśli z ważnych przyczyn spotkanie nie jest możliwe, dopuszcza się alternatywne formy spotkań np. spotkania online. O terminie spotkania członkowie Komisji informowani są telefonicznie, listownie lub przez pocztę elektroniczną, spotkanie Komisji jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu,
-spotkania Komisji są protokołowane przez pracownika wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Oświęcim, a w przypadku jego nieobecności przez wyznaczonego rzez Przewodniczącego członka Komisji, będącego pracownikiem Urzędu Miasta Oświęcim,
-stanowisko Komisji wyrażone jest w formie opinii, przyjmowanej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Opinia sporządzona w oparciu o merytoryczną ocenę ofert, przedkładana jest Prezydentowi Miasta Oświęcim w formie pisemnej, wraz z propozycją wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań,
-dokumenty związane z pracą Komisji tj. protokoły, oświadczenia, opinie przechowywane są w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Spraw Obywatelskich lub w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim w zależności od specyfiki konkursu

Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w dziedzinie, w której kandydata zgłosiła.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć pisemnie do 11 grudnia 2020 r. do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2 lub elektronicznie na adres pm@um.oswiecim.pl (dokument winien być podpisany przez osoby upoważnione)

formularz zgłoszenia do pracy w Komisji doc

formularz zgłoszenia do pracy w Komisji pdf