02.12.2021

Nabór kandydatów do komisji konkursowej – żłobki 2022 rok

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2022 roku”, prosimy o zgłoszenia na formularzu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022.
Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim.
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć pisemnie do 15 grudnia 2021 r.:
– na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2
– lub zeskanowany przesłać na adres e-mail: so@um.oswiecim.pl

Formularz Zgłoszeniowy