10.01.2013

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla spółek wodnych

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM

Ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim
dla spółek wodnych w 2013 roku

Na podstawie art 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t. z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/215/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych, funkcjonujących na terenie Miasta Oświęcim. Pomoc udzielana jest w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 do dnia 15 listopada 2013r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Oświęcim.

Wniosek powinien zawierać:
1) pełną nazwę spółki wodnej,
2) adres spółki wodnej,
3) datę i numer wpisu do katastru wodnego,
4) numer rachunku bankowego,
5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
6) wielkość wnioskowanej dotacji,
7) szczegółowy opis zadania,
8) termin i miejsce realizacji zadania,
9) harmonogram realizacji zadania,
10) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
11) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,
2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
3) mapę ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji.

Wniosek powinien być podpisany przez przewodniczącego spółki wodnej i osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych danej spółki wodnej.
Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek wodnych w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej podejmuje Prezydent Miasta Oświęcim, określając jej wysokość.
O sposobie rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.