08.07.2014

Negocjacje czynszowe na wynajem lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych. Negocjacje odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą niżej wymienionych lokali użytkowych. Negocjacje odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.


1. Lokal przy ul. Olszewskiego 43

    Powierzchnia użytkowa:                         58,65 m2
    Stawka czynszu do negocjacji za 1 m2:  10,00 zł za 1 m²
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o.
    Wysokość wadium:                              721,00 zł 
Negocjacje odbędą się w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz. 9³º


2. Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15 (położony na piętrze)

    Powierzchnia użytkowa:                         21,90 m2
    Stawka czynszu do negocjacji za 1 m2: 10,00 zł
    Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o., w. c.  
    Wysokość wadium:                              269,00 zł 
Negocjacje odbędą się w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz. 10³º


Uwagi:

1.Lokal nr 1 znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez P.H.U. MEDIATOR – Jerzy Urbańczyk natomiast lokal nr 2 – we wspólnocie zarządzanej przez Eurodom Sp. z o. o. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem prowadzenia w obydwu lokalach automatów do gier, ponadto w lok. nr 1 – zakaz prowadzenia małej gastronomii, w tym smażalni oraz nocnej sprzedaży alkoholu) po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Obowiązuje przestrzeganie regulaminów Wspólnot Mieszkaniowych.
2.Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego negocjacje czynszowe – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt – bez prawa do zwrotu nakładów.
3.Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPID-u.
4.Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT. Stawka czynszu za
pomieszczenia piwniczne wynosi 20% wynegocjowanej stawki.
5.Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 marca 2013 r. poz. 1926).
6.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego według wzoru obowiązującego w ZBM.
7.Przeglądu lokali oraz warunków komunikacyjnych zawiązanych z zaopatrzeniem lokali można dokonać w dniu 25.07.2014 r., w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM (tel. 33 8424051 lub 33 8422915).
8.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 4.08.2014 r. na konto ZBM – nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały negocjacji, będą zwrócone niezwłocznie na konto podane przez uczestnika negocjacji.
9.Regulamin negocjacji czynszowych i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. 29.
10.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
11.Celem wzięcia udziału w negocjacjach czynszowych należy:
Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. nr 1 do dnia 4 sierpnia 2014 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul………………………… (podać adres).
Oferta powinna zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
b) datę oferty,
c) w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności,
d) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji czynszowych i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
e) oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim,
f) określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu,
g) wysokość proponowanej stawki czynszu,
h) podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
i) potwierdzenie wpłaty wadium. 
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
12.Negocjacje przeprowadza się w obecności zainteresowanych.
13.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14.Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.