25.07.2012

Negocjacje czynszowe na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12. Negocjacje odbędą się w dniu 17 sierpnia 2012r. o godz. 10³º w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ulica Jagiełły 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Bema 12. Negocjacje odbędą się w dniu 17 sierpnia 2012r. o godz. 10³º w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ulica Jagiełły 23.

   
Powierzchnia użytkowa:                                       283,32 m2
Powierzchnia wiaty przynależnej do lokalu:               6,00 m²
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za m2:      6,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o.
Wysokość wadium:                                            2.100,00 zł.

Uwagi :
1. Z uwagi na usytuowanie lokalu na terenie bazy Zarządu Budynków Mieszkalnych – wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (po uzyskaniu stosownych zezwoleń).
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego negocjacje czynszowe następuje na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Do wynegocjowanej stawki doliczany jest 23% podatek VAT, stawka czynszu za wiatę wynosi 20% wynegocjowanej stawki.
5. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
6. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
7. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 9.08.2012r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
8. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r. (z późn. zm.).
9.Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 16.08.2012r. na konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM.
Wadia wpłacone przez osoby, które negocjacji nie wygrały, będą zwrócone niezwłocznie po negocjacjach na podane przez uczestnika negocjacji konto.
10.Regulamin negocjacji czynszowych i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych są dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego w budynku przy ul. Jagiełły 23 pok. 29.
11.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym U. M.
12.Celem wzięcia udziału w negocjacjach czynszowych należy:
Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia 16.08.2012r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Bema 12.
    Oferta winna zawierać następujące dane:
    a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
    b/ datę oferty,
    c/ w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności,
    d/ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami  negocjacji czynszowych i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
    f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu,
    g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
    h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
    i/ potwierdzenie wpłaty wadium.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
13.Negocjacje przeprowadza się w obecności zainteresowanych.
14.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
15.Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.