25.03.2014

Negocjacje czynszowe na wynajem lokalu użytkowego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 36. Negocjacje odbędą się w dniu 16 kwietnia 2014 r.o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23,pok. nr 23. 

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 36. Negocjacje odbędą się w dniu 16 kwietnia 2014 r.o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23,pok. nr 23. 

Powierzchnia użytkowa:                                           166,15 m2
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za 1 m2:    12,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c.o.
Wysokość wadium:                                              2 452,00 zł

Uwagi:

1. Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Eurodom Sp. z o. o. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem automatów do gier oraz małej gastronomii – w tym smażalni) po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.  
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego negocjacje czynszowe – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt – bez prawa do zwrotu nakładów. 
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPID-u. 
4. Do zaoferowanej stawki doliczany jest 23% podatek VAT.
5. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 marca 2013 r. poz. 1926). 
6. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego według wzoru obowiązującego w ZBM. 
7. Przeglądu lokalu można dokonać w dniu 9 kwietnia 2014 r., w godz. od 10.00 do 12.00,po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM (tel. 33 8 42 40 51 lub 33 8 42 29 15). 
8. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. na konto ZBM – nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały negocjacji, będą zwrócone niezwłocznie po negocjacjach, na konto podane przez uczestnika negocjacji. 
9. Regulamin negocjacji czynszowych i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. W. Jagiełły 23, pok. 29. 
10.Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokali i gruntu. W związku z powyższym, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
11.Celem wzięcia udziału w negocjacjach czynszowych należy złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. nr 1 do dnia 15 kwietnia 2014 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Olszewskiego 36.

Oferta winna zawierać następujące dane:
a) Imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
b) Datę oferty.
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej – jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności.
d) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji czynszowych i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
e) Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
f) Określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu.
g) Wysokość proponowanej stawki czynszu.
h) Podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty).
i) Potwierdzenie wpłaty wadium.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
12.Negocjacje przeprowadza się w obecności zainteresowanych.
13.Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14.Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.