18.10.2011

Negocjacje czynszowe na wynajem wolnych lokali użytkowych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Negocjacje odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.    

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na nieuciążliwą działalność gospodarczą n/wym. lokali użytkowych.  Negocjacje odbędą się w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 23.    

    1.     Lokal przy ul. Kopernika 2
Powierzchnia użytkowa:                125,09 m2
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za m2:     15,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o
Wysokość wadium:                          2.308,00 zł.
Negocjacje odbędą się w dniu 3 listopada 2011r. o godz. 9ºº

2. Lokal przy ul. Zawidzkiego 6
Powierzchnia użytkowa:                173,50 m2
Powierzchnia piwnic przynależnych do lokalu      69,32 m²
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za m2:      20,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan. c.o
                            gaz
Wysokość wadium:                          4.609,00 zł.
    Negocjacje odbędą się w dniu 3 listopada 2011r. o godz. 9³º

      3.  Lokal przy ul. Dąbrowskiego 15
    Powierzchnia użytkowa:                123,43 m2
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za m2:      12,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan.
Wysokość wadium:                          1.822,00 zł.
    Negocjacje odbędą się w dniu 3 listopada 2011r. o godz. 10ºº

      4.  Lokal przy Rynku Głównym 2 (położony w kondygnacji podziemnej)
    Powierzchnia użytkowa:                  46,22 m2
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za m2:      20,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:    instalacja elektr., wod.-kan.,c.o.
Wysokość wadium:                          1.137,00 zł.
    Negocjacje odbędą się w dniu 3 listopada 2011r. o godz. 10³º
 

Uwagi :

1. Lokale poz. nr 1, 2 i 3   znajdują się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Eurodom Spółka z o.o. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu Wspólnot Mieszkaniowych.
2. Możliwa konieczność udostępnienia pomieszczeń w lokalu nr 1 w związku                     z planowaną adaptacją pomieszczeń po byłej bibliotece na mieszkania komunalne.
3. Lokal poz. 3  – wynajem na działalność biurową bądź usługową.
4. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego negocjacje czynszowe, wykonane po uzgodnieniu   z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
5.    Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru     użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
6.    Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT.
7.    Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą     Rady Miasta Oświęcim Nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010r.
8.    Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
9.  Przeglądu lokali można dokonać w dniu 25.10.2011r. w godz. od 10.00 do 12.00, po     wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
10. Podnajem lokalu wg zasad obowiązujących w Uchwale Nr LXXIV/829/10 Rady     Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010r.
11. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 02.11. 2011r.     na     konto ZBM  nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym                   w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto     ZBM.
         Wadia wpłacone przez osoby, które negocjacji nie wygrały, będą zwrócone     niezwłocznie  po negocjacjach na podane przez uczestnika negocjacji konto.
12. Regulamin negocjacji czynszowych i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych     zamieszczone     są na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Jagiełły 23.
13. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu.        W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale     Podatkowym     U. M.
14. Celem wzięcia udziału w negocjacjach należy:
    Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia      02.11.2011r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul.      (podać adres lokalu).
          Oferta winna zawierać następujące dane:
            a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
            b/ datę oferty,
           c/ aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do     ewidencji działalności gospodarczej) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto.     W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie     prowadzeniu takiej działalności,
           d/ oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z  warunkami  negocjacji czynszowych  i      przyjęciu ich     bez  zastrzeżeń,
           e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim.
           f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym     lokalu,
           g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
     h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
    i/ potwierdzenie wpłaty wadium.
    Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

15. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest     równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.

16. Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji czynszowych bez podania przyczyn.