21.04.2016

Negocjacje czynszowe w dniu 10.05.2016 r. na wynajem lokalu użytkowego przy Wyspiańskiego 23

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ulicy Wyspiańskiego 23. Negocjacje odbędą się w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 23.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ulicy Wyspiańskiego 23. Negocjacje odbędą się w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 23.

Powierzchnia użytkowa: 67,69 m2
Stawka wyjściowa do negocjacji czynszu za 1 m2: 8,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: instal. elektr.,wod.kan., c.o.
Wysokość wadium: 666,00 zł.

Uwagi :
1. Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez P.H.U. MEDIATOR- Jerzy Urbańczyk. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą ( z wyłączeniem gastronomi typu kebab, smażalnie, nocnej sprzedaży alkoholu oraz automatów do gier) po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego negocjacje czynszowe – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt, bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPiD-u.
4. Do zaoferowanej stawki doliczany jest 23% podatek VAT.
5. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr IV/47/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. ( Dz. Urz. Woj.  Małopolskiego z dnia 11.02.2015 r. poz. 706).
6. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego wg wzoru obowiązującego w ZBM.
7. Przeglądu lokalu oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokalu można dokonać w dniu 04.05.2016 r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM tel. 0338422915 lub 0338424051.
8. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 09.05.2016 r. na konto ZBM nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały negocjacji, będą zwrócone niezwłocznie na konto podane przez uczestnika negocjacji.
9. Regulamin negocjacji czynszowych i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych są dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego w budynku przy ul. Jagiełły 23 pok. 29.
10. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14-tu dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
11. Celem wzięcia udziału w negocjacjach czynszowych należy:
Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 pok. nr 01 do dnia 09.05.2016 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Wyspiańskiego 23.
Oferta winna zawierać następujące dane:
a/ imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
b/ datę oferty,
c/ w przypadku podmiotów gospodarczych -aktualny wypis z właściwego rejestru oraz  umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności,
d/ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji czynszowych i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
e/ oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim,
f/ określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu,
g/ wysokość proponowanej stawki czynszu,
h/ podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
i/ potwierdzenie wpłaty wadium.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
12. Negocjacje przeprowadza się w obecności zainteresowanych.
13. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14. Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.