23.12.2015

Negocjacje czynszowe w dniu 14.01.2016 r. na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Olszewskiego 47

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 47, które odbędą się w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza negocjacje czynszowe na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą lokalu użytkowego przy ul. Olszewskiego 47, które odbędą się w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 9ºº w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23, pok. nr 14.

Powierzchnia użytkowa: 73,82 m²
Powierzchnia piwnic przynależnych: 85,90 m²
Stawka czynszu do negocjacji za 1 m2: 10,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr., wod.-kan., c. o.
Wysokość wadium: 1.119,00 zł

Uwagi:
1. Lokal znajduje się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez P.H.U. MEDIATOR – Jerzy Urbańczyk. Wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (z wyłączeniem prowadzenia automatów do gier, gastronomii typu smażalnia, kebab oraz nocnej sprzedaży alkoholu) po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
2. Adaptacja i remont lokalu przez wygrywającego negocjacje czynszowe – wykonane po uzgodnieniu z ZBM, następują na jego koszt – bez prawa do zwrotu nakładów.
3. Zmiana branży wymaga zgody Starostwa Powiatowego na zmianę charakteru użytkowania lokalu oraz zgody SANEPID-u.
4. Do zaoferowanej stawki czynszowej doliczany jest 23% podatek VAT. Stawka czynszu za piwnicę wynosi 20 % wylicytowanej stawki.
5. Obowiązuje zabezpieczenie zobowiązań finansowych najemcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr IV/47/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11.02.2015 r. poz. 706).
6. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego według wzoru obowiązującego w ZBM.
7. Przeglądu lokalu oraz warunków komunikacyjnych związanych z zaopatrzeniem lokalu można dokonać w dniu 7.01.2016 r., w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM (tel. 33 8422915 lub 33 8424051).
8. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać w terminie do dnia 13.01.2016 r. na konto ZBM – nr 12 8136 0000 0031 0037 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na konto ZBM. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały negocjacji, będą zwrócone niezwłocznie na konto podane przez uczestnika negocjacji.
9. Regulamin negocjacji czynszowych i zasady pobierania zabezpieczeń gwarancyjnych dostępne są w Wydziale Mienia Komunalnego, ul. Jagiełły 23, pok. 29.
10. Najemcy lokali użytkowych zobowiązani są do zapłaty podatku od lokalu i gruntu. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy należy zgłosić ten fakt w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta Oświęcim.
11. Celem wzięcia udziału w negocjacjach czynszowych należy:
Złożyć pisemną ofertę w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zaborska 2, pok. nr 1 do dnia 13.01.2016 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na wynajem lokalu przy ul. Olszewskiego 47.
Oferta powinna zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
b) datę oferty,
c) w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o nie prowadzeniu takiej działalności,
d) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji czynszowych i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
e) oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec Gminy Miasto Oświęcim,
f) określenie rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić w wynajętym lokalu,
g) wysokość proponowanej stawki czynszu,
h) podpis oferenta lub jego pełnomocnika (obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do oferty),
i) potwierdzenie wpłaty wadium.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
12. Negocjacje przeprowadza się w obecności zainteresowanych.
13. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie z winy przyszłego najemcy jest równoznaczne z rezygnacją z lokalu i utratą prawa do zwrotu wadium.
14. Zastrzega się prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.