31.12.2013

Nowe świadczenia – dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał również dodatek energetyczny.
Zgodnie z art. 3 ust.13c ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm. ) – odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Od 1 stycznia 2014 roku osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał również dodatek energetyczny.
Zgodnie z art. 3 ust.13c ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 1059 ze zm. ) – odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przysługiwał tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie która spełnia jednocześnie następujące warunki:
– ma przyznany dodatek mieszkaniowy
– jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
– zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii w gospodarstwie domowym ogłaszanej co roku do dnia 31 marca każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” . 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. dla gospodarstwa domowego :
– prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł miesięcznie,
– składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł. miesięcznie,
– składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,93 zł miesięcznie

Wniosek o dodatek energetyczny wraz z  kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej należy złożyć do Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 23  do Wydziału Mienia Komunalnego – Referat Gospodarki Lokalowej – I piętro, pok. nr 23. 

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry,
z wyjątkiem miesiąca stycznia w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.