14.06.2022

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15 881 m2”. Inwestor: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków.

Oświęcim, dnia 13 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.3.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. decyzji nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15 881 m2. Inwestor: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o

1. Wydaniu w dniu 13 czerwca 2022 r. decyzji nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15 881 m2. Inwestor: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków.

2. Możliwości wniesienia przez strony postępowania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony niniejszego postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

3. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania mogą wnieść wniosek o wydanie odpisu decyzji. Wniosek należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta Oświęcim osobiście, listownie lub za pośrednictwem systemu ePuap.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 14 czerwca 2022 r.